KLIKNI in SODELUJ V NAGRADNI IGRI

Pravila nagradne igre »Lonec sreče«

Organizator nagradne igre je:

Izvajalec nagradne igre je Organizem, Aleš Kralj s.p., Levstikova ulica 8A, 1275 Šmartno pri Litiji.

2. Nagradna igra poteka na spletni strani "prevc.nagradna-igra.com" od 03. 11. 2021 in bo trajala do 26. 12. 2021 do 23:59:59.

3. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

V primeru, da v nagradni igri sodeluje oseba, ki je mlajša od 18 let ali oseba, ki ji je bila delno odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodeluje ter posreduje svoje osebne podatke le na podlagi pisne odobritve osebe starejše od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in pri Izvajalcu nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre, starši oziroma posvojitelji ter stari starši zaposlenega).

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči vpisati in oddati svoje podatke ter odgovoriti na vprašanje na spletni strani nagradne igre. Sodelujoči lahko nagrado avtomatično (z odpiranjem lonca) dobi tudi v primeru, da je na nagradno vprašanje odgovoril napačno.

Sodelujoči s svojo aktivnostjo zbira srečke, ki mu povečajo možnosti pri žrebu. srečke lahko pridobiva z odpiranjem lonca sreče v aplikaciji in s komentiranjem ter z reakcijami na določeno objavo na FB strani Organizatorja..

Ob odprtju lonca bo sodelujoči dobil naključno število srečk(med 10 in 1.000). Število srečk, ki jih sodelujoči prejme je odvisno zgolj od naključja, pri katerem je upoštevano število srečk – največja je verjetnost, da sodelujoči prejme 10 srečk, najmanjša, da prejme 1.000 srečk.

Za največ en komentar na določeno in označeno objavo na Facebook strani Organizatorja bo sodelujoči prejel 100 srečk. Prav tako bo sodelujoči prejel 100 srečk za reakcijo na to objavo na Organizatorjevi Facebook strani.

Za vsakega privabljenega prijatelja (povabljeni prijatelj sodeluje v nagradni igri) bo sodelujoči prejel dodatnih 100 srečk.

Sodelujoči se strinja, da vabila in priporočila posreduje le tistim drugim osebam, od katerih ima soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana elektronska sporočila in polno odgovarjajo za njegovo vsebino.

5. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim elektronskim naslovom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrad ali pa se ti dodatni profili izbrišejo - vključno s srečkami, ki bi jih sodelujoči prejel na podlagi "privabitve" teh profilov v igro.

6. Organizator in Izvajalec ne prevzemajo odgovornosti za:

7. Nagrajenci bodo določeni z računalniškim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje te nagradne igre. Število zbranih srečk pomeni število srečk v bobnu za žreb. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Žrebanje bo potekalo v ponedeljek 27. 12. 2021 v prostorih Izvajalca. Izvedli ga bodo predstavniki Izvajalca.

Sodelujoči lahko naključno nagrado dobi tudi z odpiranjem lonca v aplikaciji. Avtomatična podelitev nagrade je odvisna od naključja. Nepodeljene nagrade iz virtualnega lonca se prenesejo v sklad za žreb.

8. Nagradni sklad vsebuje:

V loncu sreče se nahajajo naslednje nagrade: 2x tabure, 3x dežnik, 3x majica.

9. Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev (npr. neveljaven oz. neobstoječ elektronski naslov, poln poštni predal, spregledano sporočilo) in drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

10. Izvajalec bo nagrajence obvestil po elektronski pošti na e-naslov, ki ga bodo vnesli v aplikaciji. Nagrajenec mora v 10 delovnih dneh od prejetja obvestila sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade in sporočiti zahtevane podatke (ime in priimek, ulica in hišna številka, pošta, davčno številko pa le v primerih, navedenih v točki 11 teh pravil).

Izvajalec na podlagi podatkov preveri ujemanje osebnih podatkov s tistimi, ki jih je vnesel v aplikacijo in v primeru nejasnosti (npr. neujemanje imena) prosi za dodatna pojasnila. Če pojasnila ne bodo potrebna, bo Izvajalec podatke posredoval podeljevalcu nagrade.

Če se izžrebanec ne odzove ali v 10 delovnih dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov ali se odpove nagradi, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru ne podeli ali se podeli nekomu drugemu.

11. Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € bo podeljevalec nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Če dana nagrada presega znesek 42 € oz. skupni znesek 84 € v enem letu, je potrebno obračunati in plačati akontacijo dohodnine po 25 % stopnji od celotne vrednosti nagrade (čl. 105,108 ZDOH-2-UPB6). V primeru, da ne boste sporočili davčne številke, vam nagrada ne bo izročena. Bruto vrednost nagrade je neto vrednost nagrade, povečana s koeficientom davčnega odtegljaja. Nagrajenec bo prejel neto vrednost nagrade. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

12. Organizator in Izvajalec ne krijeta stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

13. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognili zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

14. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov prevc@nagradna-igra.com.

15. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

16. Sodelovanje sodelujočega v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da Organizator hrani podatke sodelujočega in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre, izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja, dostave, izdelavo analiz in primerjav, neposrednega trženja, ter neposrednega trženja s pomočjo elektronskih komunikacij (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), proučevanja vaših nakupnih navad in posledično ciljanega trženja v eni ali v vseh družbah. Pridobljene osebne podatke bodo vsi navedeni skrbno varovali in uporabljali v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bodo posredovali tretjim osebam. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem (osebni podatki) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Nagrajenec izrecno dovoljuje časovno neomejeno objavo imena in priimka na spletni strani nagradne igre, na Facebook straneh Organizatorja in v e-poštnih sporočilih nagradne igre ter drugih kanalih.

Izvajalec bo osebne in druge podatke uporabljal za izvedbo nagradne igre, obveščanje sodelujočih o poteku igre, izdelavo analiz, primerjav z drugimi nagradnimi igrami ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Zbirajo se naslednji osebni podatki: ime in priimek, elektronski naslov, IP naslov.

Sodelujočim so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči lahko kadarkoli pisno ali po telefonu zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki sodelujočega prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo sodelujoči o tem tudi obveščen. Stroške v zvezi z izvedbo zahteve nosi Organizator.

Ostalo dokumentacijo v zvezi z izvedbo nagradne igre hrani Izvajalec.

17. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen Organizator. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bo Organizator skupaj z Izvajalcem reševal v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

18. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v aplikaciji.

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na enak način in na enakem mestu, kot so bila objavljena prvotna pravila in pogoji uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

19. Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov prevc@nagradna-igra.com.

20. Vse pritožbe in reklamacije se lahko pošljejo na elektronski naslov prevc@nagradna-igra.com. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge sodelujoče.

21. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Dorfarje, 2. 11. 2021

KLIKNI in SODELUJ V NAGRADNI IGRI